Hvad koster stofkrigen: indsatte i danske fængsler

Jeg har tidligere omtalt forsøg på at estimere hvad det koster at føre en stofkrig i Norge og Sverige. I min gennemlæsning af rapporten Narkotikasituationen i Danmark 2012 stødte jeg på følgende:

I Danmark er der 13 fængsler, 43 arresthuse/arrestafdelinger, 8 pensioner (halvvejshuse) og 14 afdelinger af Kriminalforsorgen i Frihed. I 2011 blev der i alt foretaget 13.946 ny indsættelser i fængsler og arresthuse. 1.161 var kvinder og 12.785 var mænd.

Der blev anmeldt 10.671 ubetingede frihedsstraffe til Kriminalforsorgen i 2011. Domene repræsenterede en samlet idømt strafmasse på 72.287 måneder. 62 % af dommene var på 3 måneder eller derunder og udgjorde 13 % af strafmassen. 7 % af dommene var på over 2 år og lagde beslag på 46 % af strafmassen.

Langt hovedparten af de dømte udstår deres straf i de åbne og lukkede statsfængsler, mens en mindre del udstår straffen i et arresthus. Herudover kan frihedsstraffe i særlige tilfælde udstås helt eller delvis i Kriminalforsorgens pensioner eller i institutioner uden for Kriminalforsorgen. Det kan ske i medfør af straffuldbyrdelseslovens § 78, hvis den dømte skønnes at have behov for særlig behandling eller pleje.

I 2011 skete det i 204 tilfælde. I 2011 havde Kriminalforsorgen i gennemsnit en kapacitet på 4.134 pladser. Pladserne var i gennemsnit belagt med 97,7 %, hvilket svarer til et belæg på 4.037 indsatte pr. dag. Heraf var 160 kvinder. Det gennemsnitlige daglige belæg af unge under 18 år var 10,5. De indsatte fordelte sig med 908 i lukkede fængsler, 1.335 i åbne fængsler og 1.794 i arresthusene, herunder Københavns Fængsler. Hovedparten af de indsatte i arresthusene og Københavns Fængsler var varetægtsarrestanter.

På en bestemt dato – den 13. december 2011 – var 66 % af de dømte mellem 20 og 39 år. 10 % havde domme på 3 måneder og derunder. 46 % afsonede domme på mel- lem 1 år og 5 år. 23 % var dømt for narkotikakriminalitet, 20 % for vold, 15 % for røveri og 13 % for berigelseskriminalitet.

Jeg har medtaget det andet som baggrundsinformation til sammenligning. Men hvis denne dag er relativ normal hvilket vel er en rimelig antagelse, så bruger vi minimum 23% af vores fængselspladser alene på narkokriminalitet. Man kan estimere prisen på dette ved at bruge Kriminalforsorgens egne tal:

Hvor meget koster Kriminalforsogen?

Cirka 2,9 mia. kroner per år.

-

Hvor meget koster et døgn i fængsel

1103 kr. i åbent fængsel og 1895 kr. i lukket fængsel (gennemsnitstal) i 2010.

Vi bruger tallet 4.037 som tallet for antal indsatte. 23% af dem er dømt for narkotikakriminalitet dvs. 929 personer. Men disse er fordelt på hhv. åbne fængsler, lukkede fængsler og arresthuse. Kriminalforsorgen fortæller dog ikke hvad prisen er på at sidde i arresthus. Jeg har forsøgt at google mig til et svar, men fandt kun samme tal andre steder. Jeg har derfor skrevet til Kriminalforsorgen for at høre:

Hej Kriminalforsorgen,

Jeg er ved at lave en undersøgelse af hvad det koster at føre den danske narkokrig. Jeg er stødt på rapporten Narkotikasituationen i Danmark 2012 som nævner at omtrent 23% af fængselsbefolkningen sidder der pga. dom for narkokriminalitet. Derfor ville jeg vide hvad dette koster samfundet. Jeg fandt prisen per døgn for at sidde i et åbent fængsel er 1.103 kr. og 1.895 kr. på jeres hjemmeside. Der står ikke umiddelbart noget om arresthuse og tallene er fra 2010. Kan I informere mig om hvad det koster per døgn i et arresthus? Og hvis I har nogle opdaterede tal, så ville det også være rart. :)

Mvh. Emil Kirkegaard

Fordelingen er vel noget i stil med 908+1335=2243 er det totale antal i fængsler (minus arresthuse). Af disse er 60% i lukkede fængsler. Hvis man antager at narkokriminelle har samme fordeling og at ingen af dem er i arresthuse, så kan man estimere populationerne til at være: 929*.6=557 og 929*0.4=372 personer hhv. i lukkede og åbne fængsler. Disse koster per tallene ovenfor: 1.055.515 og 410.316 kr. per døgn i hhv. lukkede og åbne fængsler. Eller sammenlagt 1.465.831 kr. per døgn. Dvs. at de om året koster ca. 365.24*1.465.831=535.380.114 kr. Altså, en pris på lidt over en halv milliard om året. Man skal huske på at dette tal er lavet på betydelige estimater, særligt den med at indsatte for narkokriminalitet er fordelt på åbne og lukkede fængsler som andre indsatte. Jeg tror at det er en forkert antagelse, og at der er flere narkokriminelle på lukkede fængsler. Dette betyder at prisen er underestimeret udfra beregningen overfor. Det er også uvist hvor mange som sidder i arresthuse og hvad prisen på disse er. Måske der er en smule overestimering der.

Man skal huske på, at dette kun er prisen på dem som sidder i fængsel for narkokriminalitet alene. Ikke dem som sidder i fængsel for narko-relateret kriminalitet (vold, mord, skyderi, skattesnyd, osv.). Derudover inkluderer dette ikke omkostninger ifm. at fange og dømme personerne (dommere, advokater, politi).

Til perspektivering, så skriver Danmarks Statistik i rapporten Danmark i tal 2012, at Danmark i 2010 havde en indtjening på 1.743 milliarder kr. Forbruget alene på at betale fængsler for narkokriminelle er derfor ret beskeden, på ca. 0.03% af vores BNP, altså 3 ud af 10.000 kr.